Rabu, 08 Januari 2020

Carilah Makna Kata Sulit Pada Syair Tersebut Simpulkan Nilai-Nilai Moral/ Nasihat

Soal dan jawaban dari pertanyaan dalam buku Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/ MTs Kurikulum 2013 terbitan kemendikbud bab 5 halaman 177. Peserta didik diminta mengerjakan soal tentang makna kata sulit pada syair.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawabannya di bawah iniSoal

Syair Perahu

Inilah gerangan suatu madah
Mengarangkan syair terlalu indah
Membetuli jalan tempat berpindah
Di sanalah iktikat diperbetuli sudah

Wahai mudah kenali dirimu
Ialah perahu tamsil hidupmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
ke akhirat jua kekal hidupmu

Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu jua kerjakan
Itulah jalan membetuli insan

Perteguh jua alat perahumu
Hasilkan bekal air dan kayu
Dayung pengayuh taruh di situ
Supaya laju perahumu itu

Sudahlah hasil kayu dan ayar
Angkatlah pula sauh dan layar
Pada beras bekal jantanlah taksir
Niscaya sempurna jalan yang kabir

Latihan
a) Carilah makna kata sulit pada syair tersebut
b) Simpulkan nilai-nilai moral/ nasihat yang terdapat pada syair di atas!

Jawab

a) Kata sulit pada syair di atas antara lain:
1. madah: kata-kata pujian
2. iktikat: keyakinan yang teguh
3. tamsil: persamaan dengan umpama
4. akhirat:alam setelah kehidupan dunia
5. insan: manusia
6. ayar: air
7. taksir: kira-kira
8. kabir: mahabesar


b)  Setelah membaca bait-bait syair di atas saya menyimpulkan bahwa syair tersebut mengandung nilai-nilai moral/ nasihat yang sangat baik bagi pembacanya. Nilai tersebut berupa nasihat atau pengingat bagi manusia agar senantiasa mengingat kehidupan akhirat. Bukan hanya itu, manusia harus menjalankan kehidupan di dunia berdasarkan pertimbangan akhirat. Untuk itu, dalam melakukan aktivitas sehari-hari manusia harus berpedoman pada agama yang dianut agar sempurna kehidupan di akhirat.

Artikel Terkait