Kamis, 09 April 2020

Tugas Mandiri 1.1 PPkn Kelas 12 Halaman 5

Kunci jawaban dari tugas mandiri 1.1 dalam buku PPkn Kelas 12 bab 1 halaman 5 SMA/ SMK/ MA/ MAK kurikulum 2013 terbitan kemendikbud. Peserta didik diminta mengerjakan soal tentang pengertian hak dan kewajiban warga negara.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini !Soal

Tugas Mandiri 1.1.
1. Bacalah buku atau sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada bab ini. Kemudian coba identifikasi tiga pengertian hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar/ ahli. Tuliskan hasil identifikasi Anda dalam tabel di bawah ini.
(Silakan lihat tabel dalam buku PPkn kalian masing-masing)

2. Berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang Anda temukan, coba Anda analisis persamaan dan perbedaannya.
3. Coba Anda rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat sendiri.

Jawab

Silakan totnon video di bawah ini
atau perhatikan tulisan di bawah ini 

1. Pengertian hak dan kewajiban menurut para ahli,.

1.  Menurut Srijanti

Hak merupakan unsur normative yang berfungsi pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, kekebalan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya
Kewajiban berasal dari kata wajib. Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.
2. Menurut Prof. Dr. Notonegoro
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.
3. Menurut Koerniatmanto
hak dan kewajiban yang berkaitan dengan warga negara, menekankan pada aspek anggota suatu negara. Warga Negara adalah anggota suatu negara, dan sebagai anggota suatu negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negara.

2. Analisis persamaan dan perbedaan dari pendapat para ahli. Persamaan dari pendapat para ahli tentang hak dan kewajiban adalah kedua hal tersebut harus dilaksanakan secara seimbang dan saling berkaitan.

3. Makna hak dan kewajiban menurut saya adalah, hak merupakan sesuatu hal yang harus dipenuhi oleh negara dan kita berhak untuk menuntunya apabila tidak mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan dan kita akan mendapat sanksi apabila tidak melaksanakannya.

Artikel Terkait