Senin, 22 Juni 2020

Pembelajaran 3 Subtema 1 Tema 1 Kelas 5 Halaman 24,25,27, 29

Soal dan jawaban yang terdapat dalam buku Tematik Kelas 5 SD Tema 1 Subtema 1 Pembelajaran 3 halaman 24. Peserta didik diminta mengerjakan soal tentang Pancasila dan pengaamalannya.

Agar lebih jelas, sila perhatikan soal dan jawaban di bawah ini.Ayo Berdiskusi
Diskusikan dengan teman sebangkumu mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Berilah tanda centang () pada kolom yang sesuai.

1. Gotong Royong (Sila ke-3)
2. Rajin beribadah (Sila ke-1)
3. Melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab (Sila ke-4)
4. Tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin (Sila ke-5)
5. Memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. (Sila ke-2)

Ayo Menulis
Tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

1. Sila Pertama
Sikap yang sesuai:
a. Rajin beribadah
b. Bertakwa kepada Tuhan
c. Rajin ke tempat ibadah
d. Saling menghormati agama lain

2. Sila Kedua
Sikap yang sesuai
a. Memberi sumbangan ke tempat ibadah/ lembaga sosial
b. Menolong tetangga yang kesusahan
c. Tenggang rasa
d. Membantu orang tua menyeberang di jalan raya

3. Sila Ketiga
Sikap yang sesuai
a. Gotong royong
b. Mengikuti upacara bendera
c. Mengikuti kerja bakti
d. Mengikuti kegiatan OSIS/ Pramuka dll

4. Sila Keempat
Sikap yang sesuai
a. Mengikuti Pemilu
b. Berdiskusi ketika ingin memecahkan masalah
c. Melaksanakan hasil musyawarah
d. Tidak memaksakan kehendak.

5. Sila Kelima
Sikap yang sesuai
a. Berusaha berlaku adil terhadap sesama manusa
b. Tidak bergaya hidup mewah
c. Patuh terhadap aturan hukum
d. Tidak memilih-milih dalam berteman

Amatilah perilaku dan sikap orang-orang di lingkungan sekitarmu, seperti di sekolah, rumah, atau masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.
Berilah tanda centang () pada kolom yang sesuai.

1. Tidak memberikan kesempatan kepada salah satu penganut agama untuk melaksanakan ibadah (Tidak sesuai dengan Sila pertama)
2. Bersikap arogan terhadap anak kecil (Tidak sesuai dengan sila kedua)
3. Tidak mau melaksanakan kerja bakti (Tidak sesuai dengan sila ketiga)
4. Lebih mengutamakan arogansi ketika menyelesaikan masalah (tidak sesuai dengan sila keempat)
5. Bersikap semena-mena terhadap teman yang tidak disukai ( tidak sesuai dengan sila kelima)

Ayo Berdiskusi (Halaman 27)

Berdasarkan pada peta di atas, diskusikan dengan temanmu mengenai luas dan letak negara Indonesia. 
Tuliskan hasil diskusimu pada kolom berikut.

Memiliki luas 5.148.111 km2 dan di antara 2 benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta di antara 2 Samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik.

Ayo menulis (halaman 29)
Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kamu? Seberapa kenalkah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu?
Agar semakin mengenal lingkunganmu, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kamu buat.
Bacakan ceritamu di depan teman-temanmu. Pada saat salah seorang temanmu bercerita tentang wilayah tempat tinggalnya, dengarkan dengan
saksama dan temukan ide-ide pokok ceritanya. Tuliskan hasilnya pada kolom berikut.

Paragraf 1
Ide Pokok
Kalimat pengembang:

Paragraf 2
Ide Pokok
Kalimat pengembang:

Paragraf 3
Ide Pokok
Kalimat pengembang:

Paragraf 4 
Ide Pokok
Kalimat pengembang:

Ayo renungkan 
Tuliskan sikap dan perilakumu yang sudah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

1. Rajin beribadah
2. Saling menyayangi orangtua, dan saudara
3. Selalu mengikuti upacara bendera
4. Saling berdiskusi untuk menyelesaikan masalah
5. Bersikap adil.
Mintalah evaluasi kepada orang tuamu.

Artikel Terkait